Interesse in nucleaire techniek...

Toegepast voor energie, milieu en gezondheid

De NNS stelt zich voor

De Stichting Netherlands Nuclear Society, de NNS, is een organisatie die belangstelling voor nucleaire technologie wil bevorderen en bijdragen aan de uitwisseling van kennis en ervaring onder haar achterban. NNS verenigt in Nederland met name wetenschappers en technici uit de nucleaire sector. Zij zijn werkzaam op zeer diverse terreinen en in diverse sectoren, van overheid tot onderzoeksinstelling, van medische sector tot electriciteitssector.

nns-transp (6K)

De NNS is net als vergelijkbare organisaties in andere Europese landen, aangesloten bij de European Nuclear Society (ENS). Op die manier maakt de NNS deel uit van een Europees netwerk.

De Dutch Young Generation (DYG) is de afdeling van jonge begunstigers van de NNS. De DYG bevordert hun ontwikkeling middels presentaties, workshops, discussie-sessies, excursies en biedt diverse gelegenheden tot netwerken. In internationaal verband wordt door DYG samengewerkt met de jonge-generatie afdeling van de ENS.

De NNS werkt vaak samen met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), afdeling kerntechniek en ter bevordering van de kennis en kunde op het gebied van de nucleaire technologie. Dit betreft met name het organiseren van symposia en bijeenkomsten over actuele onderwerpen op dit terrein. Maar ook met andere partijen wordt samengewerkt.

Op deze site hebben we geen agenda van activiteiten. Aangezien wij op dat gebied veel met KIVI-Kerntechniek samenwerken, verwijzen wij naar de site van die organisatie.


Leden van NNS zijn in veel bedrijven en instellingen te vinden

Hierbij kan men denken aan onderzoeksinstellingen, adviesbedrijven, B2B bedrijven, energiebedrijven, ziekenhuizen en overheidsinstellingen.Thema's die ons bezig houden

Energievoorziening, klimaat, milieu, nieuwe ontwikkelingen, onderzoek, nucleaire geneeskunde en training van deskundigen


Veelzijdige nucleaire technologie ten dienste van de wereld

In ziekenhuizen over de gehele wereld worden nucleaire technieken ingezet voor diagnose en behandeling van tal van medische kwesties. Iedereen kent het begrip röntgentoestel en de inzet van bestraling bij het bestrijden van tumoren. Daarnaast zijn er elegante technieken voor diagnose en behandeling waarbij radioactieve stoffen worden ingezet. De productie van dergelijke stoffen vereist de inzet van diverse nucleaire installaties en laboratoria. De ontwikkelingen op dit gebied staan zeker niet stil en hebben dan ook de warme belangstelling van de NNS.

Zachte winters, natte zomers, men vreest een verandering van het klimaat. Internationaal wordt overlegd over de uitdagingen waar de wereld voor staat. Sommige landen zoals Duitsland kiezen voor grote inzet van duurzame energiebronnen - met behoud van bruinkoolcentrales voor baseload. Anderen kiezen voor een energiemix, ook met verminderde uitstoot van broeikasgassen maar een groter aandeel van kernenergie. De keuze is per land heel verschillend en wordt bepaald door lokale omstandigheden. Ook dit zijn thema's die begunstigers van de NNS bijzonder interesseren.

In de ruimtevaart worden radioactieve bronnen gebruikt als warmtebronnen, waarmee dan weer elektriciteit wordt opgewekt. Zo kan een ruimtevaartuig, als zonnepanelen te weinig bij kunnen dragen, toch over elektriciteit beschikken. Bekende missies met dergelijke voorzieningen waren Cassini (naar Saturnus), Galileo (naar Jupiter) en New Horizons (naar Pluto). Op mars rijden wagentjes rond die zowel zonnecellen als nucleaire energiebronnen gebruiken.

In de industrie zijn er vele soorten toepassingen van nucleaire technieken. Er zijn technieken om de dichtheid van materialen te bepalen of de vulhoogte van grote installaties. Andere nucleaire meettechnieken worden ingezet om massastromen in industriële installaties te bepalen, waar dat niet of niet nauwkeurig genoeg met andere technieken kan. Een andere toepassing is de doorstraling van materialen om ze te steriliseren; dit kan door de verpakking heen zodat wat eenmaal steriel gemaakt is, steriel blijft.

Bovenstaande is slechts een greep uit de vele thema's die de NNS en haar begunstigers interesseren en waarover de NNS bijeenkomsten organiseert.

About the NNS

The NNS wants to further the interest in nuclear technology, contribute to the development of its members and facilitate the exchange of information, views and expertise among its members.

The Netherlands Nuclear Society (NNS) is a Dutch society of mostly scientists and engineers in the nuclear sectors and organises symposia and the like. The members work in various businesses and have various backgrounds. Members are employed by government, research institutes, medical industries, hospitals and utilities.

Get in Touch